Mecanisme de colaborare

9 februarie 2015

Mecanisme de colaborare

 

La 7 iunie 2005, Președintele Republicii Moldova a solicitat în cadrul ședinței Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles semnarea unui Plan Individual de Acțiuni (IPAP) între NATO și Republica Moldova. Elaborarea unui asemenea document este de o mare importanță, schimbând calitativ relațiile dintre Republica Moldova ți NATO.

În document sunt cuprinse toate domeniile sectorului de securitate, precum cooperarea cu instituțiile europene, anumite reforme in domeniul securității, participarea la operațiuni comune.
IPAP este un mijloc destinat organizării și armonizării tuturor aspectelor relațiilor cu NATO în cadrul Programului „Parteneriat pentru Pace” și al Consiliului Parteneriatului Nord-Atlantic. Planul IPAP a fost elaborat de către Comisia Națională specializată, instituită printr-un decret prezidențial din 5 august 2005. În perioada septembrie 2005 – martie 2006, Comisia Națională pentru Elaborarea și Implementarea IPAP în colaborare cu Secretariatul Internațional al NATO a lucrat asupra proiectului Planului.

 

La 19 mai 2006, Consiliul Nord-Atlantic al NATO a adoptat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO.
Un obiectiv cheie al mecanismului IPAP este întărirea dialogului politic și consultanței dintre NATO și Republica Moldova, cu scopul asigurării cooperării în vederea încurajării și susținerii mediului intern și extern, care să susțină reforma democrată. Ca parte al acestui dialog consolidat, Moldova capătă posibilitatea să discute și să argumenteze dorința și abilitatea de a implementa în continuare principiile de bază stipulate în Documentul Cadru al Parteneriatului pentru Pace și în Documentul de bază al Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic în politicile sale interne și externe.
Planul IPAP Republica Moldova-NATO, lansat în procedura națională internă la 16 iunie 2006 de Guvernul Republicii Moldova, constă din patru capitole de bază:

  1. probleme politice și de securitate;
  2. probleme militare și de apărare;
  3. informarea publicului, știința și planificarea situațiilor de urgență;
  4. aspecte administrative, protejarea informației și resurse, cuprinse în două părți distincte: principalele obiective politice și de reformare ale Republicii Moldova (I) și domeniile de reformare ce constituie obiect al consultărilor cu NATO (II).

Asocierea politică și integrarea economică prin implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și consolidarea dialogului politic și a cooperării practice cu structurile euroatlantice rămân principalele obiective strategice de dezvoltare ale Republicii Moldova. Cooperarea Republicii Moldova cu NATO este bazată pe respectul neutralităţii constituţionale a statului. În condiţiile statutului său de neutralitate, Republica Moldova, prin implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului, nu urmăreşte obiectivul aderării la Alianţa Nord-Atlantică. Autoritățile moldovenești își propun să implementeze acest Plan pentru avansarea procesului de reformare şi modernizare a sectorului de securitate şi apărare naţională în conformitate cu noile evoluţii şi cerinţe ale mediului actual de securitate, pentru dezvoltarea capacităților necesare de a face față noilor provocări, consolidarea securității cetățenilor Republicii Moldova și a statului. În acest scop, Republica Moldova va folosi baza politico-juridică, inclusiv mecanismele instituţionale relevante, create la etapele precedente de implementare a IPAP. Totodată, Republica Moldova este determinată să dezvolte cooperarea cu statele membre și partenere NATO în combaterea noilor amenințări comune la adresa securității cum ar fi terorismul, amenințările cibernetice, care nu mai recunosc frontiere naționale și au un caracter tot mai variat și complex, și să contribuie la promovarea stabilității și securității în regiune și pe continentul european.
IPAP este semnat la fiecare 2 ani si constituie principalul document care trasează domeniile și obiectivele cooperării Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică și care ghidează colaborarea practică bilaterală. Planul respectiv are o importanță specială pentru țara noastră sub mai multe aspecte. În primul rând, acesta oferă posibilitatea promovării intereselor RM în cadrul dialogului politic și cooperării practice cu NATO, care este un actor-cheie în asigurarea securității și stabilității în arealul euro-atlantic, este organizația cu cele mai mari capacități, expertiză și experiență în domeniul securității și apărării și care ese în căutare permanentă a unor soluții optime pentru a răspunde noilor provocări la adresa securității. În al doilea rând, scopul major al IPAP este reformarea și modernizarea sistemului de securitate și apărare al RM în conformitate cu noile cerințe ale mediului actual de securitate, edificarea capacităților necesare pentru a răspunde noilor amenințări și pentru a asigura securitatea țării și a cetățenilor RM. Obiectivul urmărit de RM în cadrul IPAP este să beneficieze de expertiza și experiențelor avansate ale Alianței în diverse domenii, de asistență în implementarea reformelor, în consolidarea capacităților de apărare ale țării noastre și edificarea capacităților necesare pentru a răspunde noilor riscuri și provocări. Respectiv, finalitățile urmărite de RM prin implementarea IPAP sunt beneficierea de asistența Alianței Nord-Atlantice și statelor membre în sporirea capacităților instituțiilor din sectorul de securitate și apărare, ajustarea cadrului legal și politicilor în acest domeniu la cerințele mediului actual de securitate, reformarea și modernizarea sectorului de securitate și apărare, ridicarea nivelului de profesionalism al oficialilor și experților din domeniu, implementarea unor noi proiecte, consolidarea securității cetățenilor RM și a statului.

 

În contextul restabilirii integritaţii statului, Republica Moldova pledează pentru reglementarea pașnică, durabilă și atotcuprinzătoare a conflictului transnistrean, în cadrul formatului de negocieri „5+2”, bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării, în frontierele sale recunoscute pe plan internațional, cu acordarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană. Monitorizarea și asigurarea protecției drepturilor omului în regiunea transnistreană este o prioritate constantă și urmează a fi întreprinse acțiuni prompte, inclusiv în soluționarea cazurilor individuale de încălcare a acestora, cu mobilizarea eforturilor actorilor formatului „5+2” și altor parteneri internaționali. Securizarea perimetrului central (transnistrean) al frontierei de stat moldo-ucrainene și organizarea controlului în comun pe acest segment rămân a fi măsuri primordiale ce urmează a fi realizate în cooperare cu guvernul ucrainean și cu implicarea activă a Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră (EUBAM). Cu referire la aspectele politico-militare, Republica Moldova va promova în continuare obiectivul privind retragerea neîntârziată, ordonată şi completă a trupelor ruse, aflate ilegal pe teritoriul țării, precum şi oportunitatea transformării actualei operaţiuni de pacificare într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional. Menținerea stabilității în Zona de Securitate, democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene, precum și evacuarea/ distrugerea stocurilor de muniții aflate din depozitul de la Cobasna vor fi asigurate într-o manieră transparentă, sub auspiciile OSCE și în cooperare cu partenerii externi relevanți. Moldova îşi va intensifica cooperarea cu alte state în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, OCEMN (Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră), SEECP (Procesul de Cooperare Politică în Sud-Estul Europei), SEEGROUP (Grupul Sud-Est European de Cooperare în domeniul Securităţii) şi GUAM ca modalitate de a contribui la consolidarea stabilităţii şi securităţii regionale.

 

IPAP-ul trasează obiectivele parteneriatului RM – NATO, cele mai importante fiind următoarele:
– Promovarea reformelor democratice în diverse domenii, consolidarea statului de drept, lupta contra corupției, respectarea drepturilor omului;
– Desfășurarea consultărilor politice pe subiecte de securitate și cu privire la evoluțiile situației în regiune;
– Implementarea Pachetului de asistență NATO pentru consolidarea capacităților de apărare și securitate ale RM;
– Cooperarea în reformarea sectorului de securitate al RM, în particular în perfecționarea cadrului legislativ și instituțional, în sporirea capacităților, eficienței și transparenței instituțiilor din sectorul dat;
– Ridicarea nivelului de profesionalism al oficialilor și experților din sectorul de securitate și apărare prin implementarea Programului de Dezvoltare Profesională;
– Promovarea politicilor gender în cadrul sectorului de securitate și apărare;
– Consolidarea controlului democratic al Forțelor Armate;
– Cooperarea în modernizarea și dezvoltarea capacităților forțelor armate ale RM – dezvoltarea sistemului de comandă și control, îmbunătățirea managementului resurselor de apărare, modernizarea sistemului de instruire militară, perfecționarea sistemului de management a personalului și recrutare ș.a.;
– Cooperarea în combaterea noilor amenințări la adresa securității precum atacurile cibernetice, terorismul, proliterarea armelor de distrugere în masă ș.a.;
– Sporirea rezilienței instituțiilor naționale la noile provocări și amenințări;
– Cooperarea în domeniul gestionării situațiilor excepționale, dezvoltarea capacităților RM în acest domeniu;
– Extinderea cooperării în cadrul programului Știința pentru Pace și Securitate (SPS) NATO;
– Implementarea proiectelor prin intermediul Fondurilor de afectare specială NATO (NATO/PfP Trust Funds) și programului SPS;
– Cooperarea în domeniul diplomației publice și promovării unor informații veridice despre beneficiile cooperării RM-NATO, dezvoltarea capacităților de comunicare strategică ș.a.

 

În viziunea Republicii Moldova, controlul democratic asupra forțelor armate este esenţial pentru o societate democratică și reprezintă un element indispensabil al stabilităţii şi securităţii țării. Consolidarea funcției de control democratic asupra forţelor armate va contribui la buna guvernare, precum și la garantarea și asigurarea securității, inclusiv militare, a cetățenilor statului. Republica Moldova edifică capacităţi viabile pentru garantarea securităţii şi dezvoltarea democratică a ţării, asigurând, în acest scop, inclusiv dezvoltarea forţelor armate. Drept urmare, vor fi depuse eforturi pentru sporirea rolului Parlamentului și implicarea comisiilor de profil în supravegherea activităţilor instituțiilor din sectorul de securitate și apărare, consolidarea rolului persoanelor civile în procesul de adoptare a deciziilor la toate nivelurile, implementarea standardelor democratice la restructurarea forţelor armate, promovarea accesului mass-mediei și publicului la subiecte de securitate și apărare, implicarea societății civile în activități asociate procesului de dezvoltare și promovare a politicilor în domeniul securității şi apărării.

 

La 19 ianuarie 2022 a fost aprobat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO.
Prin acest document autoritățile de la Chișinău își propun modernizarea sectorului de securitate și apărare în conformitate cu noile evoluții și cerințe ale mediului actual de securitate, pentru a face față noilor provocări.
Pentru realizarea obiectivelor stabilite, Republica Moldova va conlucra cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, urmărind scopul complementării IPAP cu Acordul de Asociere Republica Moldova – UE şi Strategia naţională de dezvoltare.
De menționat, că IPAP trasează obiectivele de cooperare pe mai multe domenii de importanță strategică, precum: cooperarea cu structurile şi instituţiile europene şi euroatlantice, reformele democratice, drepturile omului, statul de drept, combaterea corupţiei, integritatea teritorială şi relațiile cu vecinii; reforma sectorului de securitate şi apărare, controlul democratic al Forţelor Armate, combaterea terorismului, asigurarea apărării cibernetice, dezvoltarea economică durabilă şi securitatea energetică.

Documente adiţionale:

Strategia de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016

Planul individual de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova – NATO PENTRU ANII 2014-2016

Planul individual de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova – NATO PENTRU ANII 2017-2019

Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO 2022-2023

Legea privind Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova

Legea cu privire la combaterea terorismului

Legea cu privire la secretul de stat

Legea cu privire la acceptarea Amendamentului la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismulu din 26 iulie 2007

Legea cu privire la statutul forţei militare străine în Republica Moldova

Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria)

Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Legea cu privire la apărarea naţională

Doctrina militară a Republicii Moldova

Concepția reformei militare

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor  Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia

Structura şi efectivul Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării

STRATEGIA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA(proiect)

 

NATO summits

10

Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, 5 September 2014

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the North Atlantic Alliance, have gathered in Wales at a pivotal moment in Euro-Atlantic security. Russia’s aggressive actions against Ukraine have fundamentally challenged our vision of a Europe whole, free, and at peace. Growing instability in our southern neighbourhood, from the Middle East to North Africa, as well as transnational and multi-dimensional threats, are also challenging our security. These can all have long-term consequences for peace and security in the Euro-Atlantic region and stability across the globe.

1. We are also concerned by Russia’s pattern of disregard for international law, including the UN Charter; its behaviour towards Georgia and the Republic of Moldova; its violation of fundamental European security arrangements and commitments, including those in the Helsinki Final Act; its long-standing non-implementation of the Conventional Armed Forces in Europe Treaty (CFE); and its use of military and other instruments to coerce neighbours. This threatens the rules-based international order and challenges Euro-Atlantic security. In addition, these developments may potentially have long-term effects on stability in the Black Sea region, which remains an important component of Euro-Atlantic security. Russia’s current actions are contrary to the principles on which the established confidence building mechanisms in the Black Sea were built. We will continue to support, as appropriate, regional efforts by Black Sea littoral states aimed at ensuring security and stability.

1. Russia’s illegitimate occupation of Crimea and military intervention in eastern Ukraine have raised legitimate concerns among several of NATO’s other partners in Eastern Europe. Allies will continue to support the right of partners to make independent and sovereign choices on foreign and security policy, free from external pressure and coercion. Allies also remain committed in their support to the territorial integrity, independence, and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia and the Republic of Moldova.

1. In this context, we will continue to support efforts towards a peaceful settlement of the conflicts in the south Caucasus, as well as in the Republic of Moldova, based upon these principles and the norms of international law, the UN Charter, and the Helsinki Final Act. The persistence of these protracted conflicts continues to be a matter of particular concern, undermining the opportunities for citizens in the region to reach their full potential as members of the Euro-Atlantic community. We urge all parties to engage constructively and with reinforced political will in peaceful conflict resolution, within the established negotiation frameworks.

1. Today we have decided to launch a Defence and Related Security Capacity Building Initiative to reinforce our commitment to partner nations and to help the Alliance to project stability without deploying large combat forces, as part of the Alliance’s overall contribution to international security and stability and conflict prevention. The Initiative builds upon NATO’s extensive expertise in supporting, advising and assisting nations with defence and related security capacity building. Building on our close cooperation and following their requests, we have agreed to extend this initiative to Georgia, Jordan, and the Republic of Moldova. We are also ready to consider requests from interested partners and non-partners, as well as to engage with international and regional organisations, with an interest in building their defence and related security capacity through this demand-driven initiative. We reaffirm NATO’s readiness to provide defence and related security capacity advisory support for Libya when conditions permit. We will pursue these efforts in complementarity and close cooperation with other international organisations, in particular the UN, the EU, and the OSCE, as appropriate. Some partner nations themselves can bring unique partner insight and contributions to NATO capacity building efforts. We welcome the appointment of NATO’s Deputy Secretary General as Special Coordinator for Defence Capacity Building, as well as the establishment of a military hub in the NATO Command Structure, to help ensure a timely, coherent and effective NATO response, taking into account efforts by partners and individual Allies, on a voluntary basis.

 

Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the North Atlantic Alliance, have gathered in Chicago to renew our commitment to our vital transatlantic bond; take stock of progress in, and reconfirm our commitment to, our operations in Afghanistan, Kosovo and elsewhere; ensure the Alliance has the capabilities it needs to deal with the full range of threats; and strengthen our wide range of partnerships.

1. With our vision of a Euro-Atlantic area at peace, the persistence of protracted regional conflicts in South Caucasus and the Republic of Moldova continues to be a matter of great concern for the Alliance.  We welcome the constructive approach in the renewed dialogue on Transnistria in the 5+2 format, and encourage further efforts by all actors involved.  With respect to all these conflicts, we urge all parties to engage constructively and with reinforced political will in peaceful conflict resolution, and to respect the current negotiation formats.  We call on them all to avoid steps that undermine regional security and stability.  We remain committed in our support of the territorial integrity, independence, and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia, and the Republic of Moldova, and will also continue to support efforts towards a peaceful settlement of these regional conflicts, based upon these principles and the norms of international law, the United Nations Charter, and the Helsinki Final Act.

 

Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon, 20 november 2012

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the North Atlantic Alliance, have gathered in Lisbon to chart NATO’s future course. We reaffirm our commitment to the common vision and shared democratic values embodied in the Washington Treaty, and to the purposes and principles of the United Nations Charter. Based on solidarity, Alliance cohesion and the indivisibility of our security, NATO remains the transatlantic framework for strong collective defence and the essential forum for security consultations and decisions among Allies. NATO’s fundamental and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all its members by political and military means. The Alliance must and will continue fulfilling effectively, and always in accordance with international law, three essential core tasks – collective defence, crisis management, and cooperative security – all of which contribute to safeguarding Alliance members.

With our vision of a Euro-Atlantic area at peace, the persistence of protracted regional conflicts in South Caucasus and the Republic of Moldova continues to be a matter of great concern for the Alliance. We urge all parties to engage constructively and with reinforced political will in peaceful conflict resolution, and to respect the current negotiation formats. We call on them all to avoid steps that undermine regional security and stability. We remain committed in our support of the territorial integrity, independence and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia and the Republic of Moldova, and will also continue to support efforts towards a peaceful settlement of these regional conflicts, taking into account these principles.

 

Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting
of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the North Atlantic Alliance, met today to enlarge our Alliance and further strengthen our ability to confront the existing and emerging 21st century security threats. We reviewed the significant progress we have made in recent years to transform NATO, agreeing that this is a process that must continue. Recognising the enduring value of the transatlantic link and of NATO as the essential forum for security consultations between Europe and North America, we reaffirmed our solidarity and cohesion and our commitment to the common vision and shared democratic values embodied in the Washington Treaty. The principle of the indivisibility of Allied security is fundamental. A strong collective defence of our populations, territory and forces is the core purpose of our Alliance and remains our most important security task. We reiterate our faith in the purposes and principles of the United Nations Charter

42. We fully endorse the statement of the North Atlantic Council of 28 March 2008 and reaffirm the Alliance’s commitment to the CFE Treaty Regime, as expressed in the Alliance’s position contained in paragraph 42 of the 2006 Riga Summit Declaration, the final statement by Allies at the CFE Extraordinary Conference in Vienna and Alliance statements reflecting subsequent developments. We place the highest value on the CFE Treaty regime with all its elements and underscore the strategic importance of the CFE Treaty, including its flank regime, as a cornerstone of Euro-Atlantic Security. We are deeply concerned that the Russian Federation has continued its unilateral „suspension” of its legal obligations under the CFE Treaty. This action does not contribute to our common objective of preserving the long-term viability of the CFE regime and we urge the Russian Federation to resume its implementation. The current situation, where NATO CFE Allies implement the Treaty while Russia does not, cannot last indefinitely. We have offered a set of constructive and forward-looking proposals for parallel actions on key issues, including steps by NATO Allies on ratification of the Adapted CFE Treaty and by the Russian Federation on outstanding commitments related to Georgia and the Republic of Moldova. We believe these proposals address all of Russia’s stated concerns. We encourage Russian authorities to work cooperatively with us and other concerned CFE States Parties to reach agreement on the basis of the parallel actions package so that together we can preserve the benefits of this landmark regime.

43. We are concerned with the persistence of regional conflicts in the South Caucasus and the Republic of Moldova. Our nations support the territorial integrity, independence and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia and the Republic of Moldova. We will continue to support efforts towards a peaceful settlement of these regional conflicts, taking into account these principles.

 

Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting
of the North Atlantic Council in Riga on 29 November 2006

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the North Atlantic Alliance, reaffirm today in Riga our resolve to meet the security challenges of the 21st century and defend our populations and common values, while maintaining a strong collective defence as the core purpose of our Alliance. Our 26 nations are united in democracy, individual liberty and the rule of law, and faithful to the purposes and principles of the United Nations Charter.

42. We reaffirm our commitment to the CFE Treaty as a cornerstone of European security and to the early entry into force of the Adapted Treaty, which would permit accession by new States Parties. The 3rd Review Conference underscored the vital importance we attach to the CFE Treaty and we are determined to maintain our constructive approach to conventional arms control. Fulfilment of the remaining Istanbul commitments on the Republic of Georgia and the Republic of Moldova will create the conditions for Allies and other States Parties to move forward on ratification of the Adapted CFE Treaty. We welcome the important agreement signed by Russia and Georgia on 31 March 2006 on the withdrawal of Russian forces, and the progress made since then. We note with regret the continued lack of progress on withdrawal of Russian military forces from the Republic of Moldova and we call upon Russia to resume and complete its withdrawal as soon as possible.

43. We regret the persistence of regional conflicts in the South Caucasus and the Republic of Moldova. Our nations support the territorial integrity, independence, and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia, and the Republic of Moldova. We support continued efforts to achieve peaceful settlements to the conflicts involving these countries.

 

Istanbul Summit Communique Issued by the Heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atlantic Council, 28 June 2004

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the North Atlantic Alliance, reaffirmed today the enduring value of the transatlantic link and of NATO as the basis for our collective defence and the essential forum for security consultation between Europe and North America

17. We reiterate our commitment to the CFE Treaty as a cornerstone of European security, and reaffirm our attachment to the early entry into force of the Adapted Treaty. We recall that fulfilment of the remaining Istanbul commitments on the Republic of Georgia and the Republic of Moldova will create the conditions for Allies and other States Parties to move forward on ratification of the Adapted CFE Treaty. We note the progress that was made in 2003 on withdrawal of Russian military forces from the Republic of Moldova. We regret that this progress has not continued in 2004 and that the extended 31 December 2003 completion date, agreed in the framework of the OSCE, was not met. It is essential that efforts be intensified to complete the withdrawal as soon as possible. We will continue, via the OSCE, to monitor and assist in this process. We urge a swift resolution of the outstanding issues between Georgia and Russia as set out in their Istanbul Joint Statement of 17 November 1999, and to this end, call upon the parties to resume negotiations at an appropriately senior level. We welcome the approach of non-CFE Allies who have stated their intention to request accession to the Adapted CFE Treaty upon its entry into force. Their accession would provide an important additional contribution to European security and stability.

32. We remain committed to partnership with the Republic of Moldova and encourage it to make use of Partnership instruments to take forward its aspirations of promoting stability in the region as a Partner of this Alliance.

 

Ministerial meetings

Final Communique Ministerial meeting of the North Atlantic Council
held at NATO Headquarters, Brussels, 8 December 2005

1.Our Alliance is founded on the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law as enshrined in the Washington Treaty and is faithful to the purposes and principles of the United Nations Charter. Enhanced political dialogue is key to addressing today’s challenges to the security of Alliance members

12. We welcome Ukraine’s recent efforts to strengthen her democratic institutions and reform her defence and security sectors. We express satisfaction at this stage with our joint discussions of these reform efforts held following the launch of the Intensified Dialogue. We encourage Ukraine to continue to contribute to regional security. We stress that further progress towards achieving Ukraine’s Euro-Atlantic integration goals, including possible participation in the Membership Action Plan, will depend primarily on Ukraine’s concrete, measurable progress in implementing key reforms and policies, as well as the conduct of free, fair elections to the Verkhovna Rada in March 2006.

16. We reiterate our commitment to the CFE Treaty as a cornerstone of European security and to the early entry into force of the Adapted Treaty, which would permit accession by new States Parties. We recall that fulfilment of the remaining Istanbul commitments on the Republic of Georgia and the Republic of Moldova will create the conditions for Allies and other States Parties to move forward on ratification of the Adapted CFE Treaty. In this context, we welcome the important progress achieved by Russia and Georgia in their Joint Statement of 30 May 2005 on issues related to the withdrawal of Russian forces, and look forward to resolution of the remaining issues. However, we note with regret the lack of progress on withdrawal of Russian military forces from the Republic of Moldova and we call upon Russia to resume and complete its withdrawal as soon as possible.

 

Final Communique Ministerial Meeting of the North Atlantic Council held at NATO Headquarters, Brussels, 9 December 2004

1. Today, we reviewed progress in implementing the Istanbul Summit decisions, discussed the key security challenges facing the Alliance, and agreed on measures to enhance Alliance operations. We reaffirm the enduring value of the transatlantic link and of NATO as the basis for our collective defence and the essential forum for security consultation between Europe and North America.

11. We reiterate our commitment to the CFE Treaty as a cornerstone of European security and to the early entry into force of the Adapted Treaty, which would permit accession by new States Parties. We recall that fulfilment of the remaining Istanbul commitments on the Republic of Georgia and the Republic of Moldova will create the conditions for Allies and other States Parties to move forward on ratification of the Adapted CFE Treaty. Given the lack of progress in 2004 on withdrawal of Russian military forces from the Republic of Moldova it is essential that efforts be intensified to complete the withdrawal as soon as possible. We urge the resumption of substantive negotiations between Georgia and the Russian Federation to resolve the outstanding issues related to their 17 November 1999 Istanbul Joint Statement.

 

Final communique Ministerial Meeting of the North Atlantic Council
held at NATO Headquarters, Brussels, 4 December 2003

1. As we meet today, NATO is acting to preserve peace through its operations; spreading stability through its partnerships; and reinforcing our community of shared values through the most robust round of enlargement in our history. The North Atlantic Alliance remains the basis of our collective defence and the essential transatlantic forum for security

24. As we have consistently stated, we remain committed to the CFE Treaty as a cornerstone of European security, and reaffirm our attachment to the early entry into force of the Adapted Treaty. We recall that fulfilment of the remaining Istanbul commitments on Georgia and Moldova will create the conditions for Allies and other States Parties to move forward on ratification of the Adapted CFE Treaty. We welcome the approach of those non-CFE countries, which have stated their intention to request accession to the Adapted CFE Treaty upon its entry into force. Their accession would provide an important additional contribution to European security and stability.

25. We urge swift resolution of the outstanding issues between Georgia and Russia as set out in their Istanbul Joint Statement of 17 November 1999 and, to this end, call upon the parties to resume negotiations at an appropriately senior level. We note the progress that was made on withdrawal of Russian military forces from Moldova during the first half of 2003. We regret that this progress was not sustained and that the 31 December 2003 extended deadline, agreed in the framework of the OSCE, will not be met. It is essential that efforts be intensified to complete the withdrawal in early 2004. We will continue, via the OSCE, to assist in this process.

 

Final Communiquй Ministerial Meeting of the North Atlantic Council,
Reykjavik, 14 May 2002

1. Since 11 September, NATO has acted on its core commitments to deter and defend against any threat of aggression against any NATO member state, as provided for in Articles 5 and 6 of the Washington Treaty.

24. Concerning the CFE Treaty, we welcome the Russian Federation’s December declaration that it is now within agreed levels of armament and equipment. We encourage Russia to enhance its cooperation with NATO to facilitate our efforts to verify this claim as soon as possible. However, we can envisage ratification of the adapted CFE Treaty only in the context of full compliance by all States Parties with agreed Treaty limits and consistent with the commitments contained in the CFE Final Act. We urge a swift resolution of outstanding issues relating to Istanbul commitments, including on Georgia and Moldova. Recognising the contributions of the CFE Treaty to European security and stability, we recall that the entry into force of the adapted CFE Treaty would permit accession by non-CFE States. We welcome the entry into force of the Open Skies Treaty on 1 January 2002.

 

Final Communique Ministerial Meeting of the North Atlantic Council
Held at NATO Headquarters, Brussels, December 2001

1. The terrorist attacks in the United States on 11 September 2001 resulted in the invocation of Article 5 of the North Atlantic Treaty for the first time in the history of the Alliance. We deplore the loss of life which affected so many NATO members and partner countries. Today, we have issued a separate statement addressing NATO’s response to terrorism and contribution to the campaign against this scourge.

16. Recalling the results of the second CFE Review Conference, Allies welcome Russia’s planned reductions of its excess equipment in the North Caucasus to agreed levels, which must be transparent and verifiable, and progress in the reduction and withdrawal of Russian equipment from Moldova. We call for swift resolution of remaining issues between Russia and Georgia. Allies can envisage ratification of the adapted CFE Treaty only in the context of full compliance by all States Parties with agreed Treaty limits and consistent with the commitments in the CFE Final Act.

 

Final Communique Ministerial Meeting of the North Atlantic Council
Budapest, 29 May 2001

1. At our meeting today, we took stock of the progress made in promoting the security and stability of the Euro-Atlantic area and gave guidance for further implementation of the Washington Summit decisions.

71. We welcome the Russian Federation’s completion of the first phase of its Istanbul commitment to reduce and withdraw forces from Georgia. An important deadline of 1 July 2001 is approaching as by then the Russian military bases at Gudauta and Vaziani will have to be disbanded and the forces withdrawn, as was agreed at the Istanbul Summit. We look for early completion of the negotiations regarding the duration and modalities of the remaining Russian military bases consistent with the Host States rights under Article IV Paragraph 5 of the current CFE Treaty. We underline the need for substantive and early progress on Russia’s Istanbul commitment to withdraw its military forces and equipment from Moldova. The deadline will approach at the end of this year for completion of the first phase of this commitment, the withdrawal and/or destruction of Russian TLE, which has not yet begun to be implemented.

 

Final Communique Ministerial Meeting of the North Atlantic Council
Brussels, 14 and 15 December 2000

1. At our meeting, we took stock of the progress made in NATO’s ongoing efforts to bring lasting peace and stability to South-East Europe, and gave guidance for further implementation of the Washington Summit decisions.

58. We look for no less timely and effective fulfillment of the CFE Final Act commitments requiring the reduction and withdrawal of Russian military forces from Georgia and Moldova in accordance with the timelines agreed at Istanbul. We welcome progress thus far in Georgia, but note the importance of full Russian withdrawal of excess Treaty-limited equipment by the end of this year, and of actual closure of designated Russian military bases by the middle of next year. However, there has been little tangible progress in implementation of the unconditional commitment to complete withdrawal of Russian forces from the territory of Moldova. To meet the deadlines set at Istanbul, the pace of withdrawal should be accelerated. We applaud and support the efforts of individual Allies and OSCE Partners to facilitate these activities through financial and other assistance.

 

Final Communique Ministerial Meeting of the North Atlantic Council
Florence, 24 May 2000

1. Today in Florence, we reaffirm our commitment to promoting peace, stability and freedom through a strong North Atlantic Alliance founded on the principles of democracy, respect for human rights and the rule of law. We gave guidance for further implementation of the Washington Summit decisions and took stock of the achievements of NATO’s ongoing efforts to bring lasting peace and stability to South-East Europe.

51. The Adaptation of the CFE Treaty will ensure the continuing viability of the Treaty as a cornerstone of European security and stability. We are pleased that the Adapted Treaty will permit accession by new States Parties. Allies are now engaged in preparing for the implementation of the Adapted Treaty. We advocate its entry into force at the earliest possible time, but this can only be envisaged in the context of compliance by all States Parties with the Treaty’s agreed levels of armaments and equipment, consistent with the commitments contained in the CFE Final Act. We look for early and effective implementation of Russia’s commitments to reduce and withdraw its forces from Moldova and Georgia. In this regard, we welcome efforts by Allies and OSCE Partners to provide assistance to facilitate implementation of these commitments. We remain concerned about the continued high levels of Russian Treaty Limited Equipment in the North Caucasus in relation to the Treaty’s Article V („flank”) limits. These levels must be brought into line with Treaty limits, in a manner consistent with agreed counting rules and procedures, if entry into force is to be possible. We have noted Russia’s assurances that this breach of CFE limits will be of a temporary nature and expect Russia to honour its pledge to reduce to CFE limits as soon as possible and, in the meantime, to provide maximum transparency regarding its forces and equipment in the North Caucasus. It is on this basis that Allies will continue to work towards bringing the Adapted Treaty into force. Pending the completion of this process, the continued implementation of the existing Treaty and its associated documents remains crucial.

Leave A Reply