Documente cadru

9 February 2015

Documente cadru

În 2005, presedintele Vladimir Voronin aduce relațiile Republicii oldova cu NATO la un nou nivel, negoccind semnarea unui Plan Individual de Acțiuni NATO-Republica Moldova.

 

La 7 iunie 2005, preşedintele Republicii Moldova a solicitat în cadrul şedintei Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles semnarea unui Plan Individual de Acţiuni (IPAP) între NATO şi Republica Moldova. Elaborarea unui asemenea document este de o mare importanţă, schimbînd calitativ relaţiile dintre Republica Moldova şi NATO.

În documentul programatic sînt cuprinse toate domeniile sectorului de securitate, precum cooperarea cu institutiile europene, anumite reforme in domeniul securitatii, participarea la operaţiuni comune.
IPAP este un mijloc destinat organizării şi armonizării tuturor aspectelor relaţiilor cu NATO în cadrul Programului “Parteneriat pentru Pace” şi al Consiliului Parteneriatului Nord-Atlantic. Planul IPAP a fost elaborat de către Comisia Naţională specializată, instituită printr-un decret prezidenţial din 5 august 2005. În perioada septembrie 2005 – martie 2006, Comisia Naţională pentru Elaborarea şi Implementarea IPAP în colaborare cu Secretariatul Internaţional al NATO a lucrat asupra proiectului Planului.

 

La 19 mai 2006, Consiliul Nord-Atlantic al NATO a adoptat Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO.
Un obiectiv cheie al mecanismului IPAP este întărirea dialogului politic şi consultanţei dintre NATO şi Republica Moldova, cu scopul asigurării cooperării în vederea încurajării şi susţinerii mediului intern şi extern, care să susţină reforma democrată. Ca parte al acestui dialog consolidat, Moldova capată posibilitatea să discute şi să argumenteze dorinţa şi abilitatea de a implementa în continuare principiile de bază stipulate în Documentul Cadru al Parteneriatului pentru Pace şi în Documentul de bază al Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic în politicile sale interne şi externe.
Planul IPAP Republica Moldova-NATO, lansat în procedura naţională internă la 16 iunie 2006 de Guvernul Republicii Moldova, constă din patru capitole de bază:

  1. probleme politice şi de securitate;
  2. probleme militare şi de apărare;
  3. informarea publicului, ştiinţa şi planificarea situaţiilor de urgenţă;
  4. aspecte administrative, protejarea informaţiei şi resurse, cuprinse în două părţi distincte: principalele obiective politice şi de reformare ale Republicii Moldova (I) şi domeniile de reformare ce constituie obiect al consultărilor cu NATO (II).

În conformitate cu acest Plan, principalele obiective strategice ale Republicii Moldova sunt: integrarea în Uniunea Europeană, intensificarea dialogului şi aprofundarea relaţiilor cu structurile euroatlantice. Avînd în vedere statutul său de neutralitate, Republica Moldova, prin implementarea IPAP, nu urmăreşte obiectivul aderării la NATO, ci speră să utilizeze Planul pentru accelerarea procesului de reforme în sectoarele apărării şi securităţii naţionale. În acest scop, Republica Moldova va crea baza politico-juridică necesară pentru implementarea IPAP, precum şi mecanismele instituţionale relevante.
În contextul restabilirii integritaţii statului, Republica Moldova doreşte reglementarea cît mai rapidă a conflictului transnistrean pe cale paşnică. În acest scop, Moldova consideră absolut necesară participarea la negocieri a tuturor factorilor internaţionali interesaţi, dar în primul rînd a UE, SUA, Rusiei şi Ucrainei. O atenţie deosebită în contextul reglementării se acordă securizării frontierei de stat, în special pe sectorul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Avînd în vedere relaţiile cu vecinii, IPAP prevede că ţara noastră promovează relaţii de bună vecinătate cu România şi Ucraina. Dezvoltarea raporturilor cu România se va baza pe valorile europene comune. Republica Moldova se pronunţă pentru relaţii durabile de cooperare reciproc avantajoase cu Rusia. Moldova îşi va intensifica cooperarea cu alte state în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, OCEMN (Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră), SEECP (Procesul de Cooperare Politică în Sud-Estul Europei), SEEGROUP (Grupul Sud-Est European de Cooperare în domeniul Securităţii) şi GUAM ca modalitate de a contribui la consolidarea stabilităţii şi securităţii regionale.

 

Planul prevede, expres, că Republica Moldova va continua cooperarea cu Consiliul Europei, OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa) şi Uniunea Europeană în promovarea reformelor democratice, pentru a asigura supremaţia legii şi conformitatea legislaţiei şi practicii naţionale în domeniul drepturilor omului cu standardele internaţionale relevante. Moldova va continua reforma sistemului judiciar, reforma electorală, reforma administraţiei centrale şi regionale. De asemenea, va fi perfecţionat cadrul juridic ce reglementează libertatea presei şi accesul publicului la informaţii. Moldova îsi va consolida eforturile în vederea combaterii coruptiei, inclusiv prin participarea la cooperarea internaţională în cadrul GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei) şi Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Pentru a atinge aceste obiective Republica Moldova va modifica regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, pentru a-l aduce în conformitate cu standardele UE; va ajusta legislaţia şi practica naţională la Carta Europeană a Autoguvernării Locale; va institui şi va menţine un dialog eficient, deschis şi continuu dintre instituţiile statului şi societatea civilă; va implementa integral recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la funcţionarea instituţiilor democrate în Republica Moldova şi Hotărîrea respectivă a Parlamentului Republicii Moldova (nr.248-XVI din 11.11.2005) etc.
În scopul combaterii terorismului internaţional, crimei organizate şi traficului de fiinţe umane, Republica Moldova îşi va perfecţiona cadrul juridic şi instituţional existent; îsi va aprofunda cooperarea şi coordonarea interinstituţională; va stabili relaţii de cooperare cu subdiviziunile respective din cadrul Secretariatului Internaţional al NATO şi din statele membre; îşi va consolida controlul asupra exporturilor; îşi va întări măsurile vizînd combaterea fenomenului spălării banilor. În acest context, Moldova îşi va consolida cooperarea cu ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite), OSCE, OIM (Organizaţia Internaţională pentru Migraţie), Interpol şi alte organizaţii internaţionale.

 

O atenţie deosebită se acordă în IPAP controlului democratic al forţelor armate, iar obiectivele dezvoltării şi consolidării acestuia se vor atinge prin implementarea mai multor acţiuni concrete, practic, în toate domeniile societaţii. Astfel, pe calea aprofundării relaţiilor sale cu NATO, Republica Moldova va asigura ca forţele sale armate să servească şi să protejeze dezvoltarea democrată a statului. Prin urmare, asumarea angajamentului edificării capacităţii viabile pentru asigurarea securităţii naţiunii este posibilă doar cu exercitarea controlului democratic comprehensiv asupra forţelor armate. Acţiunile speciale ce urmează a fi întreprinse, în acest context, se referă la consolidarea rolului persoanelor civile care participă la procesul de adoptare a deciziilor la toate nivelurile în cadrul sistemului securităţii naţionale şi angajarea persoanelor civile în instituţiile militare, precum şi implementarea standardelor NATO la restructurarea forţelor armate şi promovarea accesului mass-media şi publicului la informaţiile ce ţin de apărare şi securitate.
In acest sens, Republica Moldova va revizui şi, în caz de necesitate, va perfecţiona cadrul juridic ce reglementează repartizarea responsabilitaţilor între organele supreme ale puterii în stat. Statul va aplica experienţa internaţională avansată în acest domeniu. Autorităţile moldovene vor extinde treptat numărul persoanelor civile angajate la Ministerul Apărării şi vor încuraja participarea societăţii civile la examinarea problemelor de apărare şi securitate naţională.
În procesul de implementare al IPAP, Republica Moldova îşi va coordona acţiunile cu UE şi organizaţiile internaţionale active în ţară, pentru a asigura compatibilitatea dintre IPAP, Planul de acţiuni UE-Moldova, SCERS, precum şi pentru a evita dublarea şi suprapunerea în activităţi. O atenţie deosebită se va acorda consultărilor cu NATO, OSCE, PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu) şi alte organizaţii/agenţii internaţionale în vederea implementării proiectelor ce vizează consolidarea securităţii ecologice în ţară şi în regiune.

 

În August 2010, Executivul de la Chisinau a aprobat Planul Individual de Actiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat. Planul a fost actualizat conform necesitatilor si prioritatilor actuale ale statului, urmare a finalizarii primului ciclu de implementare de catre Republica Moldova a Planului IPAP. Documentul in cauza prevede o vasta agenda de masuri ce tin de consolidarea controlului democratic al fortelor armate, dar si cooperarea stiintifica si protectia civila in situatii exceptionale. Noile prevederi precizeaza si dezvolta actiunile planificate anterior, principala deosebire constind in includerea unui nou obiectiv cu privire la reforma sectorului de securitate si aparare in vederea sporirii nivelului de transparenta si eficienta a acestuia.

Documente adiţionale:

Strategia de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016

Planul individual de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova – NATO PENTRU ANII 2014-2016

Leave A Reply