Mecanisme de colaborare

9 February 2015

Mecanisme de colaborare

 

La 7 iunie 2005, Președintele Republicii Moldova a solicitat în cadrul ședinței Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles semnarea unui Plan Individual de Acțiuni (IPAP) între NATO și Republica Moldova. Elaborarea unui asemenea document este de o mare importanță, schimbând calitativ relațiile dintre Republica Moldova ți NATO.

În document sunt cuprinse toate domeniile sectorului de securitate, precum cooperarea cu instituțiile europene, anumite reforme in domeniul securității, participarea la operațiuni comune.
IPAP este un mijloc destinat organizării și armonizării tuturor aspectelor relațiilor cu NATO în cadrul Programului “Parteneriat pentru Pace” și al Consiliului Parteneriatului Nord-Atlantic. Planul IPAP a fost elaborat de către Comisia Națională specializată, instituită printr-un decret prezidențial din 5 august 2005. În perioada septembrie 2005 – martie 2006, Comisia Națională pentru Elaborarea și Implementarea IPAP în colaborare cu Secretariatul Internațional al NATO a lucrat asupra proiectului Planului.

 

La 19 mai 2006, Consiliul Nord-Atlantic al NATO a adoptat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO.
Un obiectiv cheie al mecanismului IPAP este întărirea dialogului politic și consultanței dintre NATO și Republica Moldova, cu scopul asigurării cooperării în vederea încurajării și susținerii mediului intern și extern, care să susțină reforma democrată. Ca parte al acestui dialog consolidat, Moldova capătă posibilitatea să discute și să argumenteze dorința și abilitatea de a implementa în continuare principiile de bază stipulate în Documentul Cadru al Parteneriatului pentru Pace și în Documentul de bază al Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic în politicile sale interne și externe.
Planul IPAP Republica Moldova-NATO, lansat în procedura națională internă la 16 iunie 2006 de Guvernul Republicii Moldova, constă din patru capitole de bază:

  1. probleme politice și de securitate;
  2. probleme militare și de apărare;
  3. informarea publicului, știința și planificarea situațiilor de urgență;
  4. aspecte administrative, protejarea informației și resurse, cuprinse în două părți distincte: principalele obiective politice și de reformare ale Republicii Moldova (I) și domeniile de reformare ce constituie obiect al consultărilor cu NATO (II).

Asocierea politică și integrarea economică prin implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și consolidarea dialogului politic și a cooperării practice cu structurile euroatlantice rămân principalele obiective strategice de dezvoltare ale Republicii Moldova. Cooperarea Republicii Moldova cu NATO este bazată pe respectul neutralităţii constituţionale a statului. În condiţiile statutului său de neutralitate, Republica Moldova, prin implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului, nu urmăreşte obiectivul aderării la Alianţa Nord-Atlantică. Autoritățile moldovenești își propun să implementeze acest Plan pentru avansarea procesului de reformare şi modernizare a sectorului de securitate şi apărare naţională în conformitate cu noile evoluţii şi cerinţe ale mediului actual de securitate, pentru dezvoltarea capacităților necesare de a face față noilor provocări, consolidarea securității cetățenilor Republicii Moldova și a statului. În acest scop, Republica Moldova va folosi baza politico-juridică, inclusiv mecanismele instituţionale relevante, create la etapele precedente de implementare a IPAP. Totodată, Republica Moldova este determinată să dezvolte cooperarea cu statele membre și partenere NATO în combaterea noilor amenințări comune la adresa securității cum ar fi terorismul, amenințările cibernetice, care nu mai recunosc frontiere naționale și au un caracter tot mai variat și complex, și să contribuie la promovarea stabilității și securității în regiune și pe continentul european.
IPAP este semnat la fiecare 2 ani si constituie principalul document care trasează domeniile și obiectivele cooperării Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică și care ghidează colaborarea practică bilaterală. Planul respectiv are o importanță specială pentru țara noastră sub mai multe aspecte. În primul rând, acesta oferă posibilitatea promovării intereselor RM în cadrul dialogului politic și cooperării practice cu NATO, care este un actor-cheie în asigurarea securității și stabilității în arealul euro-atlantic, este organizația cu cele mai mari capacități, expertiză și experiență în domeniul securității și apărării și care ese în căutare permanentă a unor soluții optime pentru a răspunde noilor provocări la adresa securității. În al doilea rând, scopul major al IPAP este reformarea și modernizarea sistemului de securitate și apărare al RM în conformitate cu noile cerințe ale mediului actual de securitate, edificarea capacităților necesare pentru a răspunde noilor amenințări și pentru a asigura securitatea țării și a cetățenilor RM. Obiectivul urmărit de RM în cadrul IPAP este să beneficieze de expertiza și experiențelor avansate ale Alianței în diverse domenii, de asistență în implementarea reformelor, în consolidarea capacităților de apărare ale țării noastre și edificarea capacităților necesare pentru a răspunde noilor riscuri și provocări. Respectiv, finalitățile urmărite de RM prin implementarea IPAP sunt beneficierea de asistența Alianței Nord-Atlantice și statelor membre în sporirea capacităților instituțiilor din sectorul de securitate și apărare, ajustarea cadrului legal și politicilor în acest domeniu la cerințele mediului actual de securitate, reformarea și modernizarea sectorului de securitate și apărare, ridicarea nivelului de profesionalism al oficialilor și experților din domeniu, implementarea unor noi proiecte, consolidarea securității cetățenilor RM și a statului.

 

În contextul restabilirii integritaţii statului, Republica Moldova pledează pentru reglementarea pașnică, durabilă și atotcuprinzătoare a conflictului transnistrean, în cadrul formatului de negocieri „5+2”, bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării, în frontierele sale recunoscute pe plan internațional, cu acordarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană. Monitorizarea și asigurarea protecției drepturilor omului în regiunea transnistreană este o prioritate constantă și urmează a fi întreprinse acțiuni prompte, inclusiv în soluționarea cazurilor individuale de încălcare a acestora, cu mobilizarea eforturilor actorilor formatului „5+2” și altor parteneri internaționali. Securizarea perimetrului central (transnistrean) al frontierei de stat moldo-ucrainene și organizarea controlului în comun pe acest segment rămân a fi măsuri primordiale ce urmează a fi realizate în cooperare cu guvernul ucrainean și cu implicarea activă a Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră (EUBAM). Cu referire la aspectele politico-militare, Republica Moldova va promova în continuare obiectivul privind retragerea neîntârziată, ordonată şi completă a trupelor ruse, aflate ilegal pe teritoriul țării, precum şi oportunitatea transformării actualei operaţiuni de pacificare într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional. Menținerea stabilității în Zona de Securitate, democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene, precum și evacuarea/ distrugerea stocurilor de muniții aflate din depozitul de la Cobasna vor fi asigurate într-o manieră transparentă, sub auspiciile OSCE și în cooperare cu partenerii externi relevanți. Moldova îşi va intensifica cooperarea cu alte state în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, OCEMN (Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră), SEECP (Procesul de Cooperare Politică în Sud-Estul Europei), SEEGROUP (Grupul Sud-Est European de Cooperare în domeniul Securităţii) şi GUAM ca modalitate de a contribui la consolidarea stabilităţii şi securităţii regionale.

 

IPAP-ul trasează obiectivele parteneriatului RM – NATO, cele mai importante fiind următoarele:
– Promovarea reformelor democratice în diverse domenii, consolidarea statului de drept, lupta contra corupției, respectarea drepturilor omului;
– Desfășurarea consultărilor politice pe subiecte de securitate și cu privire la evoluțiile situației în regiune;
– Implementarea Pachetului de asistență NATO pentru consolidarea capacităților de apărare și securitate ale RM;
– Cooperarea în reformarea sectorului de securitate al RM, în particular în perfecționarea cadrului legislativ și instituțional, în sporirea capacităților, eficienței și transparenței instituțiilor din sectorul dat;
– Ridicarea nivelului de profesionalism al oficialilor și experților din sectorul de securitate și apărare prin implementarea Programului de Dezvoltare Profesională;
– Promovarea politicilor gender în cadrul sectorului de securitate și apărare;
– Consolidarea controlului democratic al Forțelor Armate;
– Cooperarea în modernizarea și dezvoltarea capacităților forțelor armate ale RM – dezvoltarea sistemului de comandă și control, îmbunătățirea managementului resurselor de apărare, modernizarea sistemului de instruire militară, perfecționarea sistemului de management a personalului și recrutare ș.a.;
– Cooperarea în combaterea noilor amenințări la adresa securității precum atacurile cibernetice, terorismul, proliterarea armelor de distrugere în masă ș.a.;
– Sporirea rezilienței instituțiilor naționale la noile provocări și amenințări;
– Cooperarea în domeniul gestionării situațiilor excepționale, dezvoltarea capacităților RM în acest domeniu;
– Extinderea cooperării în cadrul programului Știința pentru Pace și Securitate (SPS) NATO;
– Implementarea proiectelor prin intermediul Fondurilor de afectare specială NATO (NATO/PfP Trust Funds) și programului SPS;
– Cooperarea în domeniul diplomației publice și promovării unor informații veridice despre beneficiile cooperării RM-NATO, dezvoltarea capacităților de comunicare strategică ș.a.

 

În viziunea Republicii Moldova, controlul democratic asupra forțelor armate este esenţial pentru o societate democratică și reprezintă un element indispensabil al stabilităţii şi securităţii țării. Consolidarea funcției de control democratic asupra forţelor armate va contribui la buna guvernare, precum și la garantarea și asigurarea securității, inclusiv militare, a cetățenilor statului. Republica Moldova edifică capacităţi viabile pentru garantarea securităţii şi dezvoltarea democratică a ţării, asigurând, în acest scop, inclusiv dezvoltarea forţelor armate. Drept urmare, vor fi depuse eforturi pentru sporirea rolului Parlamentului și implicarea comisiilor de profil în supravegherea activităţilor instituțiilor din sectorul de securitate și apărare, consolidarea rolului persoanelor civile în procesul de adoptare a deciziilor la toate nivelurile, implementarea standardelor democratice la restructurarea forţelor armate, promovarea accesului mass-mediei și publicului la subiecte de securitate și apărare, implicarea societății civile în activități asociate procesului de dezvoltare și promovare a politicilor în domeniul securității şi apărării.

 

La 19 ianuarie 2022 a fost aprobat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO.
Prin acest document autoritățile de la Chișinău își propun modernizarea sectorului de securitate și apărare în conformitate cu noile evoluții și cerințe ale mediului actual de securitate, pentru a face față noilor provocări.
Pentru realizarea obiectivelor stabilite, Republica Moldova va conlucra cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, urmărind scopul complementării IPAP cu Acordul de Asociere Republica Moldova – UE şi Strategia naţională de dezvoltare.
De menționat, că IPAP trasează obiectivele de cooperare pe mai multe domenii de importanță strategică, precum: cooperarea cu structurile şi instituţiile europene şi euroatlantice, reformele democratice, drepturile omului, statul de drept, combaterea corupţiei, integritatea teritorială şi relațiile cu vecinii; reforma sectorului de securitate şi apărare, controlul democratic al Forţelor Armate, combaterea terorismului, asigurarea apărării cibernetice, dezvoltarea economică durabilă şi securitatea energetică.

Documente adiţionale:

Strategia de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012-2016

Planul individual de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova – NATO PENTRU ANII 2014-2016

Planul individual de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova – NATO PENTRU ANII 2017-2019

Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO 2022-2023

Leave A Reply