Op-ed: Elena Mârzac – Rolul societății civile în reformarea sectorului de securitate și apărare

8 octombrie 2020

Comments are off for this post.
Op-ed: Elena Mârzac – Rolul societății civile în reformarea sectorului de securitate și apărare

De ce avem nevoie de asistentă externă?
Un mediu sigur și stabil este vital pentru o dezvoltare durabilă. Ideea conceptului reformei sectorului de securitate este de a oferi sprijin pentru reorganizarea sectorului de securitate în conformitate cu normele democratice și statul de drept, pentru a asigura securitatea populației. Republica Moldova are nevoie de asistență externă pentru a prelua bunele practici, expertiză și tehnici de contracarare sau soluționare amenințărilor și riscurilor în adresa securității sale.

Implicarea societății civile, mediului academic și a mass-media în sectorul de securitate este o condiție pentru formarea voinței politice, care poate fi dezvoltată doar prin cooperarea activă dintre sectorul civil și cel guvernamental.

În acest context, la momentul de față, misiunea principală a societății civile este să inițieze dezbateri pe marginea subiectelor ce vizează sectorul de securitate și apărare, să monitorizeze și să ofere analize alternative asupra anumitor aspecte ale securității.

Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO), fiind o organizație neguvernamentală, a devenit o platformă de comunicare și de expertiză pe subiecte de securitate, apărare, parteneriatul RM-NATO, războiul hibrid și dezinformarea, pentru societatea civilă, instituții de stat, organizații si reprezentant internaționale. Prin activități de diplomație publică, sesiuni de informare și educare, CID NATO promovează cultura de securitate, valorile europene și euro-atlantice.

Considerăm că anume creşterea gradului de informare va servi drept un pas important pentru încurajarea dezbaterilor publice şi de promovare a schimbărilor politice şi sociale. Eficienţa comunicării cu publicul pe probleme de securitate depinde de volumul şi de acurateţea informaţiilor făcute publice de Guvern, Parlament şi de partenerii de dezvoltare. Comunicarea în ambele sensuri – dialogul – este importantă pentru că (i) asigură participarea şi controlul permanent din partea cetăţenilor, (ii) creşte încrederea publicului în modul de funcţionare al instituțiilor de stat, (iii) oferă un control asupra unei gestionări potențial defectuoase și (iv) asigură sprijinul public şi legitimitate legislaturii şi politicilor guvernamentale.

Capacitatea cetăţenilor de a obţine informaţia necesară despre iniţiativele şi politicile instituţiilor cu atribuţii în domeniul de securitate şi apărare şi de a analiza impactul acestor programe, politici şi decizii asupra lor reprezintă un element fundamental al conceptului unei bune guvernări. O societate democratică necesită dezbateri în probleme de importanţă socială majoră, iar accesul liber la informaţie constituie o premisă fundamentală pentru participarea activă a cetăţenilor la procesul de adoptare a deciziilor, mai ales în domenii atât de complexe precum cel al securităţii şi apărării statului.

În mediul de securitate actual, comunicarea strategică este utilizată pentru a obține credibilitate, legitimitate și susținerea cetățenilor. Rezultatul unei comunicări strategice efciente va contribui esențial la reformarea sectorului de securitate și apărare, legitimitatea politicilor și acțiunilor implementate. Dezvoltarea contramăsurilor și diseminarea narațiunilor trebuie să fie un efort comun, necesitând implicarea activă a tuturor instituțiilor statului și a societății civile.

Considerăm că este importantă cunoașterea avantajelor de care Republica Moldova poate beneficia în urma diverselor cooperări și conștientizarea acestora va contribui la reflectarea obiectivă.

Cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică pe parcursul celor 25 de ani a evoluat în timp şi a cuprins mai multe instrumente de colaborare ajustate la necesitățile sale.

Cooperarea cu un actor internațional de așa talie precum este Alianța Nord-Atlantică (populația în jur la 900 milioane de persoane, PIB anual integral – 41 trilioane dolari SUA, componentă economică ce conține în jur la 50% din economia mondială) este în interesul Republicii Moldova. Dar și pentru NATO, datorită situației geo-strategice a țării noastre, este important să coopereze cu vecinii săi și să aibă parteneri de încredere.

Parteneriatele NATO sunt benefice pentru toți cei implicați și contribuie la îmbunătățirea securității pentru o comunitate internațională mai largă.

Partenerii fac parte din multe dintre activitățile de bază ale NATO, de la formarea politicii, până la consolidarea capacității de apărare, dezvoltarea interoperabilității și gestionarea crizelor. Programele NATO ajută, de asemenea, țările partenere să își dezvolte propriile instituții și forțe de apărare și securitate.

MECANISME DE COLABORARE CU PARTENERII

Instrumentele de parteneriat pentru o cooperare bilaterală mai profundă cu parteneri individuali din domenii specifice includ, de exemplu, Procesul de planificare și revizuire, Conceptul de capacități operaționale și Planurile de acțiune individuale ale parteneriatului. La baza Parteneriatului Republica Moldova – NATO stă Planul Individual de Parteneriat (IPAP). Un prim plan a fost semnat în 2006 și este reînnoit, de regulă, la fiecare 2 ani. Noul IPAP pentru următorii 2 ani urmează să fie aprobat de curând.

Conlucrarea Republicii Moldova cu NATO în cadrul PpP are loc atât în sectorul militar, cât şi în cel civil. În domeniul militar, Republica Moldova beneficiază de sprijinul NATO în vederea continuării procesului de reformare a armatei şi a creării unei forţe militare moderne, mobile şi eficiente sub raportul costurilor. Republica Moldova, în cooperarea cu NATO, se axează pe „avansarea procesului de reformare și modernizare a sectorului de securitate și apărare națională, în conformitate cu noile evoluții și cerințe ale mediului de securitate.

Cooperarea cu NATO nu contravine interesului național al Republicii Moldova de asigurare a suveranității și integrității țării în condițiile neutralității și are la bază necesitatea de modernizare a sectorului securității și apărării și celor conexe. Astfel, țara noastră a beneficiat de accesul la mecanismele de planificare a apărării oferite de Alianţa Nord-Atlantică, care au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării capacităților noastre de apărare și asigurare a securității.

Domeniul apărare și securitate este unul din componentele-cheie ale parteneriatul Republica Moldova – NATO, dar mai există și alte dimensiuni prioritare în valorificarea parteneriatului respectiv: sprijinirea autorităților civile, dezvoltarea științei prin Programul Știință pentru Pace și Securitate, colaborarea cu mass-media, societatea civilă și mediul academic prin programe de diplomație publică.

Analizând practic cooperarea cu NATO, este de menționat că Republica Moldova a beneficiat de această interacțiune prin prisma reformării sectorului de securitate cu impact pozitiv asupra asigurării securității naționale și celei individuale. Totodată, și la poziționarea țării noastre, drept una ce contribuie la securitatea regională (prin participarea militarilor în operațiuni de menținere a păcii) și unui partener credibil și interoperabil.

Inițiativele și proiectele NATO se adresează tuturor categoriilor cetățenilor și răspund provocărilor și amenințărilor cu care se confruntă țara noastră, în particular, dar și amenințărilor la nivel regional sau internațional (problema ecologică, terorismul, traficul ilegal, crimele cibernetice, asistența în situații de criză etc). Dezvoltarea capacităților de răspuns la aceste provocări, și colaborarea cu partenerii este esențială în fortificarea securității naționale și implicarea în asigurarea securității regionale.

Alianța Nord-Atlantică implementează proiecte care se adresează inclusiv societății civile, în încercarea de a răspunde cât mai coerent provocărilor și amenințărilor cu care organizația se confruntă atât în spațiul geografic acoperit, cât și în afara acestuia.

Este important de menționat că fiecare partener determină ritmul, domeniul de aplicare, intensitatea și concentrarea parteneriatului cu NATO, precum și obiectivele individuale.

Sprijinul NATO pentru eforturile de reformă ale ţării şi pentru consolidarea capacităţilor în sectorul apărării şi securităţii a fost intensificat prin intermediul Iniţiativei de consolidare a capacităţii de apărare şi de securitate (DCBI).

Cunoaștem că începând cu anul 2014, Inițiativa de consolidare a capacității de apărare și securitate conexă (DCBI) consolidează angajamentul NATO față de parteneri și ajută la stabilitatea proiectelor, oferind sprijin națiunilor care solicită de la NATO asistență pentru capacitățile de apărare. DCBI poate include diferite tipuri de asistență, de la sfaturi strategice, privind reforma sectorului de apărare și securitate și construirea instituțiilor, până la dezvoltarea forțelor locale prin educație și instruire, sau consultanță și asistență în domenii specializate, cum ar fi logistica sau apărarea cibernetică.
Pachetul DCBI răspunde solicitării guvernului de a ajuta la procesul de transformare a apărării, a întări şi moderniza forţele armate ale Republicii Moldova şi a reforma structurile sale naţionale de securitate.
Programul de Consolidare a Capacităţii de Apărare al Republicii Moldova reprezintă un interes naţional prioritar în contextul ultimelor schimbări și provocări geopolitice care au loc în regiune, impunând întreprinderea măsurilor necesare pentru consolidarea sectorului de securitate și apărare.

În Faza I a fost oferit un program de consiliere şi asistenţă în sprijinul reformelor Republicii Moldova în domeniul apărării, inclusiv prin elaborarea de documente strategice şi identificarea structurii de forțe optime și capabilități militare necesare. Astfel, au fost elaborate și adoptate Strategia națională de apărare și Strategia militară a Republicii Moldova. La fel, programul se axează pe revizuirea riscurilor şi pericolelor cu caracter militar la adresa statului, revizuirea şi modificarea cadrului legislativ şi normativ la nivel strategic, evaluarea structurii de comandă şi control, a capabilităţilor existente, estimarea dezvoltării economice etc. La moment, Republica Moldova se află în Faza II de implementare, în care i se oferă asistenţă şi consiliere tehnică în dezvoltarea forţelor armate (structuri de forţă, capabilităţi şi infrastructură, doctrină, educaţie). Pachetul DCBI oferă, de asemenea, asistenţă şi în alte domenii, inclusiv în cel al educaţiei apărării, planificarea strategică, managementul resurselor umane, dezvoltarea profesională a civililor și standardizarea instruirii și logisticii, precum și aspecte legate de securitatea cibernetică, buna guvernare, prevenirea corupţiei, precum şi rolul femeii în domeniul păcii şi securităţii.